Algemene voorwaarden

 

 

Verkoper 

Tuttelien

Zandstraat 18, 9060 Zelzate
info@tuttelien.be
www.tuttelien.be

BE0777.941.087

 

Algemeen

De algemene voorwaarden zijn geldig op elk product of dienst van Tuttelien en hebben betrekking op elke individuele gebruiker van de website die een bestelling plaatst via de webshop, hierna “Koper” genoemd.

Bij het bestellen van een product uit de webshop accepteer je deze algemene voorwaarden. Wij hebben het recht om altijd onze algemene voorwaarden te wijzigen zonder aankondiging.

 

Het aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

Als er door een fout of vergissing een onduidelijke/onjuiste beschrijving staat bij een artikel op onze webshop, hebben wij altijd het recht om deze te wijzigen. De Koper heeft dan het recht om af te zien van de bestelling en dan wordt het volledige bedrag teruggestort op zijn rekening.

 

Prijs

Alle prijzen vermeld op de webshop zijn inclusief 21% BTW

Vervoers- of verzendingskosten worden apart aangerekend en zijn altijd ten koste van de Koper, tenzij anders vermeld. Je kunt deze prijzen raadplegen bij 'Verzenden en retourneren'.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

Als er door een fout of vergissing een verkeerde prijs staat bij een artikel op onze webshop, hebben wij altijd het recht om deze prijs te wijzigen. De Koper heeft dan het recht om af te zien van de bestelling en dan wordt het volledige bedrag teruggestort op zijn rekening.

 

Online betalen

Pas na de bevestiging van betaling van het volledige verschuldigde bedrag worden de bestellingen volbracht. Tot dan blijven de bestelde producten eigendom van Tuttelien.

De Koper heeft de mogelijkheid te betalen met

  • Bancontact
  • Visa
  • Mastercard
  • Overschrijving
  • IDeal

Tuttelien werkt met de Nederlandse en veilige betaalservice 'MOLLIE', waardoor de Koper bij overschrijving moet overschrijven naar een Nederlands rekeningnummer.

Tuttelien is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

 

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Kopers die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Tuttelien

De Koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper Tuttelien via een ondubbelzinnige verklaring (via info@tuttelien.be) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Koper zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Koper moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Tuttelien heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Tuttelien, Zandstraat 18, 9060 Zelzate.  De Koper is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Koper. 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Tuttelien zich het recht voor om de Koper aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Koper dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Bij verkoopovereenkomsten kan Tuttelien wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Koper heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De Koper kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  •  de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Tuttelien geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van volgens specificaties van de Koper vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; hieronder vallen ALLE gepersonaliseerde artikelen. 
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; 
  •  de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

 

Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Koper een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Kopers wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. 
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Koper thuis zijn afgeleverd, dient de Koper contact op te nemen met de Tuttelien klantendienst en het artikel op zijn eigen kosten terug te bezorgen aan Tuttelien.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Koper Tuttelien zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de Koper te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 2 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Koper. 

 

Klantendienst

De klantendienst van Tuttelien is bereikbaar op het telefoonnummer +32471179649 (WhatsApp), via e-mail op info@tuttelien.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

 

Wanbetaling 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Tuttelien a beschikt, is de Koper ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Koper van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 5 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Tuttelien zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Privacy police

De verantwoordelijke voor de verwerking, Tuttelien respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de Koper meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de verwerking van de Koper zijn bestelling.

De Koper beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt de Koper via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Tuttelien, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kunt de Koper ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen alle gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

Tuttelien houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen `cookies` op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Tuttelien om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Tuttelien. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Bewijs

De Koper aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).